Công ty Papo

Đăng ký quản lý địa điểm

Để đăng ký địa điểm tự quản lý trên hệ thống (không thuộc/thuộc hệ thống chuỗi Papo) doanh nghiệp liên hệ trực tiếp hotline 0903.006.756 - 038.27.26.284 hoặc gửi nội như sau qua email papoviet@gmail.com:

1. Tên đăng nhập (nếu chưa có tài khoản trên hệ thông Papo thì phải đăng ký) là chủ tài khoản để quản lý địa điểm.

2. Tên quán, tên địa điểm.

3. Địa chỉ.

4. Số điện thoại quán, địa điểm.

5. Tên quán hoặc link địa điểm trên hệ thống Papo (nếu địa điểm đã nằm trên hệ thống Papo).

 

Sau khi đăng ký Papo sẽ phê duyệt thông báo cho chủ sở hữu địa điểm đã đăng ký.